СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА

 
 

                                                                       Затверджено

                                                    Рішенням ____сесії ____скликання

                                                    Краснокутської селищної  ради

                                                    від ___________________ 2018  року

                                                     Секретар  ради

                                                     Краснокутської  селищної  ради

                                                     ___________________Панчішна І.В.

С  Т  А  Т  У  Т


КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА  З


ВОДОПОСТАЧАННЯ  ТА  ВОДОВІДВЕДЕННЯ


«  Д Ж Е Р Е Л О»(  НОВА  РЕДАКЦІЯ )


смт. Краснокутськ

2018  рік-  1  -


1 .  Загальні  положення  .


1.    Комунальне підприємство з водопостачання та водовідведення

       « Джерело» ( надалі – Підприємство) засноване шляхом утворення   рі-

       шенням  Краснокутської селищної ради від 30 березня 2004 року.

1.2. Власник Підприємства є територіальна громада від імені якої управління

       здійснює Краснокутська селищна  рада. Згідно рішення сесії повноважен-

       ня  делеговані  виконкому Краснокутської  селищної ради.

1.3. Повне найменування Підприємства : Комунальне підприємство з   водо-

       постачання та водовідведення» Джерело». Скорочене найменуваня КП

       « Джерело».

1.4. Юридична адреса ( місцезнаходження) Підприємства : 62002, Україна ,           

       Харківська область, Краснокутський район, смт.Краснокутськ, пров.Зак-

       лепенка 16 .

1.5. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України,         

       Законом України « Про власність», «Про  підприємство», Господарський       

       Кодекс України, « Про питну воду та питне водопостачання». « Про  міс-

       цеве  самоврядування в Україні», та всією нормативною базою,  передба-

       ченою законодавством України для підприємств даного виду діяльності,  

       а  також цим Статутом.


2. Мета та предмет діяльності підприємства

2.1. Підприємство створюється з метою задоволення потреб в його  послу-

       гах,роботах та товарах  і реалізації на основі отриманих  доходів та при-

       бутку як власних інтересів , так і його «Власника» , а також економічних            

       та  соціальних інтересів трудового колективу;

2.2. Предмет діяльності підприємства є :

        -  виконання обов’язків по якісному та безперервному наданню

           послуг з водозабезпечення та водовідведення споживачами,

           покращення виробничої діяльності на базі ефективного вико-

           рискання  наявного технологічного устаткування  інженерних

           споруд системи водопостачання  та водовідведення ;

  -  всебічне задоволення потреб підприємств усіх форм власності

          та населення,населених пунктів Краснокутської селищної ради

           питною водою  ДЕСТу « Вода питна».

       -  відведення  каналізаційних стічних вод від підприємств,органі-

          зацій , установ відомчого , комунального житла  та приватних

          домоволодінь громадян  населених  пунктів Краснокутської

          селищної  ради ;

       -  планування власних та планування затверджених «Власником»

          річних та перспективних планів будівництва і експлуатації во-

          допровідно – каналізаційних мереж та споруд ;

       -  удосконалення та розвиток систем водопостачання та водовід -

-  2  -


           ведення , підвищення надійності , ефективності та  безпеки  їх

          функціонування .

        -  ремонт , обслуговування машин , устаткування , обладнання ,

  інструменту ;

  -  виконання робіт по технічній експертизі та діагностиці на водо

      провідних та  каналізаційних  мережах ;

  -  забезпечення належної експлуатації , регламенту та утримання

     систем  водопостачання і водовідведення району  в  належному

     стані ;

       -   видання технічних умов на проектування , будівництво та ре –

 конструкцію водоканалізаційних мереж , об’єктів на підклю –

 чення до них підприємств , установ , організацій та домовлас-

 ників ;

  -   інженерно – вишукувальна робота для  проектування водопос-

  тачальних та каналізаційних систем  селищної  ради ;

  -    впровадження  нових видів  техніки , технологій , винаходів ,

  ноу – хау , раціоналізаторських  пропозицій ;

  -    проектування  водомірних вузлів  та  встановлення лічильників 

       води , створення пунктів їх реалізації  ;

  -    надання  послуг  по ремонту , експлуатації водопостачального

  та іншого обладнання юридичним  та  фізичним  особам ;

  -    надання  юридичним та фізичним особам автосервісних , транспорт-

  но – експедиційних та  складських послуг ;

  -    здійснення контролю за екологією та санітарно – епідемічною

  безпекою виробництва  району  ;

 • виконання  природоохоронних  заходів по забезпеченню якості  пит.- 

     ної   води , дотримання технологічних  та  виробничих  процесів ;

 • придбання необхідної  техніки, транспорту, насосного та іншого

     обладнання , а також матеріалів з метою забезпечення стабільної  

     експлуатації водопровідно – каналізаційного господарства за  згодою  

     «Власника»

 • дотримування тарифів на воду і стоки , затвердження їх уповноваже-

             ними  на  це  органами , здійснення контролю за державною дисцип-

             ліною  цін ;

        -    організація  робіт по виробництву , переробці та реалізації сільсько-

   господарської продукції на орендованих чи  придбаних на праві              

   повного господарського ведення землях ;

 • здійснення торгівельної діяльності у сфері  оптової та роздрібної   

     торгівлі ;

 • придбання і продаж  нерухомості , оренда , ремонт , експлуатація і  інше  використання  нерухомого  майна ,рухомого майна , акцій і фінансових активів  за  згодою «Власника».

  -    маркетинг виробів , робіт , послуг ;

-  3  -


-    здійснення зовнішньо – економічної  діяльності ;

  -    придбання та реалізація цінних  паперів  ;


 -    здійснення контролю за платежами та стягнення їх з споживачів   в     

       порядку , згідно чинного  законодавства ;

 • розробка проектно – кошторисної  документації ;

 • здійснення метрологічного контролю водомірних  вузлів ;

 • інші види діяльності , перелік яких визначений відповідними  законо-

давчими  актами України , підприємство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу , одержаного  у  встановленому  порядку від органів державного управління ;

 • підприємство може приймати рішення про розширення цілей і видів своєї діяльності за умови внесення поправок , доповнень чи змін в цей Статут з затвердженням їх « Власником» .


 1. .  Юридичний  статус  підприємства


 1. Підприємство вважається створеним та набуває всіх прав юридичної особи з дня його державної  реєстрації .

 2. Підприємство має відокремлене  майно та інші активи , вартість яких відображена в окремому балансі , веде самостійний баланс , має розрахунковий , валютний та інші рахунки в установах банків , печатку та штампи , з власними найменуваннями та  товарний  знак .

 3. Підприємство не несе відповідальність , по своїх зобов’язаннях майном , належить до комунальної власності селищної ради .

 4.  За  погодженням з «Власником» підприємство має право :

     -    на  випуск , придбання та реалізацію власних цінних  паперів

                     їх  юридичним особам  і громадянам  України  та  інших  держав  

                     у  відповідності з чинним законодавством;

           -   створювати філіали , представництва, відділення та інші

                відособлені підрозділи з правом відкриття  поточних і  роз-

                рахункових рахунків і затверджує  положення  про  них ;

           -   здавати в оренду відповідно до чинного законодавства  під-

                приємствам , організаціям та установам , а також  громадянам                 

                устаткування ,транспортні засоби ,інвентар та інші матермальні

                цінності , які  йому  належать , а  також списувати їх з балансу.

                Укладення  договорів оренди  цілісних  майнових комплексів ,  

                 окремих  приміщень (будівель) може  здійснюватися за  згодою   

                 «Власника» .

 1. Підприємство  від  свого  імені  має  право  :

  -   укладати  угоди , набувати  майнові  та  особисті  права  та зобов’я-

           зання , виступати позивачем та  відповідачем  в  судах ;

       -   відкривати  рахунки в  установах  банків ;

-  4  -


       -   приймати на  роботу громадян України та інших  держав ,самостій-

           но  визначати для них форми , системи , розміри  та  види  оплати    

           праці ;

       -   з метою виконання статутних цілей здійснювати економічну  та                     

           зовнішньо – економічну  діяльність ;

       -   здійснювати  інші права , передбачені діючим законодавством 

           України  та  цим  Статутом ;


4.  Майно  та  фонди  підприємства .

       

 1. Майно підприємства становлять основні та оборотні кошти,

а  також інші цінності , вартість яких відображається у самостій-

ному балансі  Підприємства .

 1. Майно підприємства належить  до власності територіальної громади Краснокутської селищної ради  та  належить  підприємству на  праві  повного господарського відання , що означає володіння , користу -

          вання та  розпорядження ним  в  межах визначених  Власником  в   

          цьому  Статуті . Підприємство  має  право здійснювати  по відношен-

          ню  до  свого  майна  будь – які  дії , що не суперечить  діючому  за-

конодавству  та  цьому  Статуту .

 1. Джерелами  формування  майна  Підприємства  є  :

     -    комунальне майно територіальної  громади Краснокутської  

          селищної  ради ;

              -    доходи , що одержані в результаті господарської діяльності 

                   Підприємства ;

              -    інші джерело , не заборонені діючим законодавством

                   України.

   4.4.     Все  майно – основні засоби та оборотні активи передати як внесок

              до статутного капіталу . Статутний капітал Краснокутського  кому-               

              нального підприємства з водопостачання та  водовідведення

              « Джерело» складає :  2 316 090 , 07 грн.

5.  Управління  підприємством .

           

   5.1.   Управління підприємством здійснюється згідно з діючим  законодав-

            ством та цим Статутом .

   5.2.   Управління КП « Джерело» здійснюється як його «Власником» так і

             керівником призначеним « Власником» згідно укладеного контракту.

             З подальшим продовженням дії контракту за згодою  « Власника».

   5.3.   «Власник» реалізує управління Підприємством шляхом :

                 - затвердження Статуту КП « Джерело» внесення до нього змін

                   та доповнень :

           - передбачення у Статуті меж повного господарювання  відання       

-  5  -


                    майном Підприємства :

            -  затвердження цільового щорічного кошторису ,штатного роз-

          кладу та посадових окладів працівників Підприємства;

            -  визначення розмірів , джерел утворень та порядку використан-

               ня фондів Підприємства ;

            -  укладення трудового контракту з керівником Підприємства;

            -  вирішення питання щодо призначення та звільнення керівника

           Підприємства ;

                -   прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Підприєм-

           ства .

    5.4.    Втручання « Власника» в оперативно-господарську діяльність

              Підприємства в непередбачених цим Статутом формах не  допуска

              ється.

 1. Рішення « Власника» видані в межах його компетенції,є  обов’язко-

          вим  для виконання керівнику Підприємства та підлеглому йому     

          персоналу ;

     5.6. Керівник підприємства :

               - приймається по контракту ,рішенням виконкому селищної ради за

                 погодженням селищної ради терміном не більше одного  місяця

                 терміну повноважень селищної ради та звільняється рішенням

                  виконкому селищної ради згідно діючого законодавства та конт-

                  ракту .

          -  несе відповідальність за формування і виконання фінансового

         плану розвитку Підприємства, результати господарської діяль-

         ності Підприємства, використання майна і прибутку згідно з

         укладеним  контрактом.

          -   здійснює оперативне керівництво діяльністю Підприємства у

         відповідності з цим Статутом та функціональними обов’язками ;

          -  здійснює поточне  планування діяльності Підприємства на під-

         ставі  затверджених «Власником» завдань ,організовує розроб-

         ку і вносить на розгляд «Власника»відповідні пропозиції щодо      

         питань  діяльності підприємства , віднесених до компетенції

         « Власника» ;

              -   організовує і контролює  виконання  рішень « Власника» ;

          -   за  погодженням з « Власником» визначає структуру і штати

         Підприємства з урахуванням умов і фонду оплати праці , приз-

          начає та звільняє своїх заступників , головного бухгалтера  та

          інших  працівників ;

          -    без довіреності представляє Підприємство у взаємовідносинах

          з усіма державними органами , установами та організаціями , їх      

          службовими  особами ;

              -   укладає від імені  підприємства  договори ( угоди ) ;

              -   вирішує  питання , пов’язані з пусконалагоджувальними робо-

-  6  -


                  тами , модернізацією обладнання , реконструкцією та інші , а

                  також заключення договорів на ці види робіт ;

          -   організовує  підбір та розстановку кадрів Підприємства ;

          -   приймає та звільняє співробітників Підприємства , укладає та

         розриває з ними від імені Підприємства  договори ( контракти)

         визначає їх функціональні обов’язки , порядок оплати та інші

         умови праці персоналу Підприємства , правила внутрішнього

         трудового  розпорядку Підприємства , приймає рішення щодо

         заохочення та накладення стягнень на працівників Підприємства  ;

          -  підписує всі документи грошового , матеріального , розрахун-

        кового , кредитного характеру , звіти та баланси ;

          -  видає накази та розпорядження , які мають обов’язкову силу

        для всього  персоналу Підприємства ;

          -  звітує перед селищною радою та обласним управлінням  житлово

        – комунального господарства про  підсумки  діяльності .

    5.7.   Бідиш детально діяльність керівника Підприємства визначається 

             його  функціональними  обов’язками , затвердженими «Власником» ,

             а також укладеним з ним трудовим контрактом .

    5.8.   Керівник Підприємства може  бути звільнений  з посади  до закін-

             чення  строку контракту на підставах , передбачених у контракті 

             або  в  законодавстві  України .

     5.9.  Виробничі , трудові і соціально – економічні відносини  Підприєм-

             ства  з  працівниками  регулюються  законодавством  України  про    

             працю.


6 .   Трудовий  колектив  підприємства  .


     6.1.  Трудовий колектив Підприємства становлять всі громадяни,які

             власною  працею беруть участь у його діяльності на підставі

             трудового договору ( угоди , контракту ) .

 1. Трудовий  колектив  Підприємства :

      -   розглядає та затверджує на загальних зборах проект колектив-

                ного  договору ;

            -   визначає та затверджує перелік і порядок надання  працівникам

                    Підприємства  соціальних  пільг ;

                -   розглядає та вирішує згідно із Статутом Підприємства  інші

           питання самоврядування трудового  колективу .


7.  Господарська  діяльність  підприємства .


 1. Підприємство планує свою діяльність та визначає перспективи розвит-

ку , виходячи з попиту на виконані роботи та  надані послуги , затверджені « Власником» .

 • 7  -


 1. Основним узагальнюючим показником фінансових  результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток та дотації . Прибуток Підприємства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них видатків на оплату праці та інших видатків , спрямованих на реалізацію  статутних завдань Підприємства .

 2. З валового доходу Підприємство  вносить передбачені законодавством  податки та інші платежі до бюджету , відсотки  по кредитах  банку та по облігаціях .

 3. Одержану дотацію Підприємство спрямовує на покриття всіх тих видатків , на які не вистачає  прибутку Підприємства .

 4. Розрахунки  по зобов’язаннях проводяться Підприємством  у

безготівковому порядку через установи банку , а також у готівковому порядку відповідно з діючим законодавством України .

 1. Підприємство може укладати 3-х сторонні договори на предмет перерахування коштів через установи банку , як по своїх зобов’язаннях  відносно інших юридичних осіб , так і  по зобов’язаннях юридичних осіб відносно самого Підприємства .

 2. Відносини підприємства з іншими підприємствами ,організаціями і громадянами в усіх сферах його діяльності здійснюється на підставі укладених  договорів .

 3. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну  відповідальність за дотримання порядку ведення та  достовірності обліку та звітності .

 4. Господарська діяльність Підприємства та її результати ,належний стан обліку та звітності на Підприємстві перевіряються компетентними  органами . Дії службових осіб , що здійснюють інспектування та перевірку , можуть бути оскаржені керівником Підприємства в порядку , передбаченому чинним  законодавством .

 5. Підприємство  зобов’язане  :

            -   виконувати норми по охороні навколишнього середовища  від

                забруднення та інших шкідливих  впливів ;

        -   забезпечувати  безпеку  виробництва  ;

        -   дотримуватись санітарних норм і вимог по охороні здоров’я    пра-

            цівників  та  споживачів .

 1. Підприємство має право на одержання інформації про результати ревізій , перевірок , інспектування на протязі семи днів після закінчення ревізії . Дії службових осіб , що здійснювали інспектування і перевірку , можуть  бути оскаржені керівником Підприємства  в  порядку , передбаченому законодавством  України .


 1. .  Контроль  за  діяльністю  підприємства .


-  8  -


 1. Відносини із « Власником» будуються на засадах його підпорядкова-

          ності , підзвітності , підконтрольності .

 1. Контроль за  окремими сторонами діяльності Підприємства здійсню-ють  контролюючі органи у відповідності до законодавства  України .


9.   Ліквідація  та  реорганізація  підприємства .


 1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється у вигляді

реорганізації  або  ліквідації .

 1. Реорганізація Підприємства здійснюється шляхом злиття , приєднання , перетворення відповідно до рішення «Власника» передбаченого діючим законодавством України .

9.3.   Ліквідація  Підприємства  проводиться :

              -   за  рішенням  « Власника»

 1. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією

 призначеною  « Власником» .

 1. Ліквідаційна  комісія  :

       -    проводить оцінку  майна  Підприємства ;

           -    виявляє  дебіторів та кредиторів Підприємства, проводить з ними                 

                відповідні  розрахунки ;

           -    складає ліквідаційний баланс і представляє його « Власнику».

9.6.     Майно підприємства ,що залишилось після розрахунків з бюджетом  та                      

           задоволення  претензій  кредиторів використовується  за    рішенням      

           «Власника» .

 1. Підприємство вважається  ліквідованим з моменту виключення  його в установленому порядку з державного  реєстру.                     

             


10.     Прикінцеві  положення


 1. Зміни  та доповнення  до цього Статуту здійснюються  виключно  за     

рішенням  « Власника» та підлягають реєстрації за тими  ж  правилами

         , що встановлені для державної реєстрації Підприємства .

 
 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

Kp.Djerelo@i.ua

+380575631267

+380575631403

пров. Заклепенка, 16, смт Краснокутськ, 62002, Україна

© КП "Джерело", 2005-2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now